استخراج سنگ‌آهن خواف از سالانه ۱۳ میلیون تن گذشت

حسن جعفری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در دهه نخست فعالیت مجتمع سـنگان خواف (۱۳۷۰)، به طور متوسـط سـالانه ۱۶۰ هزار تن سنگ آهن از معادن این منطقه استخراج می شد و در دهه ۱۳۸۰ متوسـط استخراج سـالانه مجتمع افزایش یافت و در دهه ۱۳۹۰ و به خصوص در هشت سال گذشته میزان اسـتخراج چندین برابر رشد یافت.
وی ادامه داد: قرارداد عملیات اجرایی تولید در سه واحد خردایش و فرآوری سنگ آهن سنگان خواف در اسفندماه سال گذشته بـه پیمانکاران ابلاغ و در نهایـت ایـن دو کارگاه بـا صـرف هزینـه ای بالغ بـر ۱۵۰ میلیارد ریـال، در ابتـدای خردادماه امسال آماده بهره برداری شد.
مدیرعامل مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: با هدف رسـیدن به ظرفیت مطلوب تولیدی و ایجاد حداکثر اشـتغال ممکن در بخش فرآوری، مناقصه پیمانکار برای واحد فرآوری شـماره سه نیز در حال برگزاری اسـت و با تکمیل فرآینـد مناقصه مذکور، ظرفیت خردایـش و فـراوری سـنگ آهن بـه روش دانه بنـدی در مجتمع سـنگان خواف به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایـش می یابد.

وی اظهار داشت: با آغاز فعالیت این کارگاههـای فـرآوری، بـرای ۲۲۰ نفـر بـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم شـغل ایجاد شده است و با تکمیل طرحهای در دسـت اجرا، میزان کل اشـتغال ایجاد شده در این بخشها به بیش از ۳۰۰ نفر خواهد رسید.  
جعفری گفت: علاوه بـر افزایـش ظرفیـت خردایـش و فـرآوری سـنگ آهن، اسـتخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پالسری نیز یکی دیگر از طرحهای مهم در دستور کار مجتمع سنگان خواف است.

وی تصریح کرد: عملیات اسـتخراج محدوده های پالسـری در مجتمـع سنگ آهن سنگان خواف که چند سال متوقف بود در سـال ۱۳۹۹ بـا هـدف تولیـد ۳۰۰ هـزار تن محصول در دسـتور کار مجتمع قرار گرفت و فرآینـد اداری برگـزاری مناقصـه بـرای انتخـاب پیمانکار در حال پیگیری است و مطالعـات فنـی و اقتصـادی نیـز بـا هـدف احـداث کارخانـه فـرآوری هماتیـت کم عیـار و سـیدریت در حال انجـام اسـت.
مدیر عامل مجتمع سنگ آهن سنگان خواف گفت: بـا توجه بـه انباشـت سـنگ آهن کم عیار حاصـل از عملیـات خردایـش و فـرآوری در انبارهـای مجتمـع سنگان خواف و اکتشـاف سـنگ آهن سـیدریتی در نقاطـی از معـدن، طـرح احـداث کارخانـه کنسـانتره بـه منظـور فـرآوری ایـن سـنگها در مجتمـع مطرح شـده و انجام مطالعـات فنی و اقتصـادی آن در دسـتور کار قرار گرفته اسـت و در سـال جـاری ایـن مطالعات با همـکاری مرکز تحقیقـات فـرآوری سنگ آهن ایـران انجـام خواهـد شـد و پس از بررسـی و اعلام نتایـج آن ساخت این واحدهای تولیدی آغاز می شود.

جعفری گفت: در شـرایطی که کمبود مـواد اولیه از مشـکلات مهم و  اساسـی زنجیـره فـولاد کشـور بـه شـمار مـی رود، اهمیت شـرکتهای معدنـی بزرگـی همچون مجتمع سـنگ آهن سـنگان بیش از پیش مشـخص می شـود،  این مجتمع به طـور مسـتمر بـه دنبـال توسـعه و گسـترش فعالیتهای اکتشـافی و اسـتخراجی خود بوده اسـت تا با بهره برداری از ظرفیتهـای ویـژه معدنـی منطقـه شـمال شـرق، سهم بیشتری در تامین مواد اولیه کارخانه های ذوب و فولادسازی داخل کشـور داشـته باشد.

وی افزود: مجتمع سنگ آهن سـنگان خواف علاوه بر نقش بسـزایی که در تامین مواد اولیه صنایع فولادی کشـور ایفا می کنـد، با اتخـاذ رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشـتغال پایدار در منطقه سـنگان، توسـعه اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.  

وی تصریح کرد: این مجتمـع به عنـوان یکـی از بزرگترین معادن سـنگ آهن آسـیا و حتی جهان با در اختیـار داشـتن بخش بزرگـی از ذخایر سـنگ آهن کشـور، یکی از اصلی تریـن تامین کننـدگان مواد اولیـه زنجیره فولاد ایران به شـمار می رود و امروز بـه یکـی از بزرگترین فعـالان عرصـه معدن منطقه و خاورمیانه تبدیل شـده اسـت.

مجتمع سـنگان خواف، بـا ذخیـره ۲/۱ میلیارد تنی سـنگ آهن، در شـرق کشـور در قامت سـتاره ای بر تارک توسـعه شرق کشور می درخشـد و نقش موثـری در محرومیت زدایـی و رونق اقتصـادی مناطق اطراف داشته است.  

مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف به عنوان یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.

مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.  

بارزترین ویژگی‌های این معادن سنگ‌آهن امکان فعالیت‌های معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینه‌های استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است که با مشارکت بخش‌ دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، فولاد سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از شرکت‌های بزرگ معدنی ایران الگوی موفق سرمایه‌گذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است.

دسترسی به محل کانسارهای سنگ‌آهن سنگان از ۲ مسیر آسفالته مشهد، تربت‌حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، فریمان، تربت‌جام، تایباد و سنگان امکان پذیر بوده و معادن سنگ آهن در ۱۸ کیلومتری سنگان از طریق جاده اختصاصی آسفالته با سنگان، خواف و تایباد در ارتباط است و خط آهن سراسری که از تربت‌حیدریه به سوی هرات در افغانستان در حال احداث می‌باشد از جنوب سایت معدن سنگان عبور می‌کند.

مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

مجله اینترنتی میزبان

درباره ی popadr234975

مطلب پیشنهادی

چشم ماشین‌ها به تجهیزات ساخت ایران‌ روشن شد

به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فناوری هوش مصنوعی پای خود را به …